De Affaire Tjerk Vermaning.
Het verhaal over een amateurarcheoloog uit de Nederlandse geschiedenis. 
 


Over deze website.

Veel publicaties over Tjerk Vermaning zijn krampachtig van aard, begrijpelijk gezien de dilemma's rondom het schrijven over iemand die als schuldige is aangewezen, terwijl er grote twijfels bestaan over zijn werkelijke schuld. Deze website daagt de lezer uit om hun oordeel te heroverwegen.


Door middel van deze website is getracht om de affaire Tjerk Vermaning onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Het lijkt erop dat er geen einde komt aan deze slepende affaire. Het is duidelijk geworden dat enkele professionele archeologen van mening zijn dat de vuurstenen werktuigen die door Vermaning zijn gevonden om welke reden dan ook als vals moeten doorgaan. Het is op zijn zachtst gezegd verbazingwekkend hoe de academische archeologie van Nederland in een gevoelige situatie verkeert door de vondsten van Tjerk Vermaning. De affaire rondom Tjerk Vermaning zet ons aan het denken over de omgang met archeologische vindplaatsen. Zoals Henri Begouën, de graaf-burgemeester van het dorpje Les Eyziers in Frankrijk, die belangrijke prehistorische grotten strikt beheert en slechts enkele wetenschappers toelaat voor onderzoek. Hij betwijfelt de huidige onderzoeksmethoden en houdt de vindplaatsen gesloten voor bodem opgravingen van de ongestoorde grot bodems en wacht op toekomstige generaties archeologen met meer kennis en betere onderzoek methode. De vraag rijst of Tjerk Vermaning, terughoudend had moeten zijn met het melden van prehistorische vindplaatsen? Gegeven de vele fouten, uiteenlopende opvattingen en standpunten door de steentijd beroepsarcheologen om de Vermaning artefacten als vervalsing te beschouwen. Na de rechtszaak weigerde Vermaning de locatie van de vindplaats Eemster bekend te maken aan de professionele archeologen. Tjerk Vermaning had daar een goede reden voor. De huidige onderzoeksmethoden en kennis in 2023 zijn nog steeds niet voldoende om met zekerheid te kunnen stellen dat de vondsten van vermaning vals zijn. Er bestaan uiteenlopende opvattingen en standpunten, en er worden verschillende hypothesen geopperd over de vuursteen werktuigen uit het midden paleolithicum in Noord-Nederland. Dit is een normaal en gezond onderdeel van wetenschappelijk onderzoek en discussie. Het is echter niet gepast om op basis van deze discussies, hypothesen en de huidige onderzoeksmethoden, Tjerk Vermaning te beschuldigen van list en bedrog.

Gebruik van bepaalde tekst en beeldmateriaal voor publicatiedoeleinden in overleg mogelijk.