Tjerk  Vermaning.

Amateurarcheoloog. 18 januari 1929 -  11 oktober 1987. 


Over deze website.

Door middel van deze website is getracht om de affaire Tjerk Vermaning onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Het lijkt erop dat er geen einde komt aan deze slepende affaire. Het is duidelijk geworden dat enkele professionele archeologen van mening zijn dat de vuurstenen werktuigen die door Vermaning zijn gevonden om welke reden dan ook als vals moeten doorgaan. Het is op zijn zachtst gezegd verbazingwekkend hoe de academische archeologie van Nederland in een gevoelige situatie verkeert door de vondsten van Tjerk Vermaning. De affaire rondom Tjerk Vermaning zet ons aan het denken over de omgang met archeologische vindplaatsen. Zoals Henri Begouën, de graaf-burgemeester van het dorpje Les Eyziers in Frankrijk, die belangrijke prehistorische grotten strikt beheert en slechts enkele wetenschappers toelaat voor onderzoek. Hij betwijfelt de huidige onderzoeksmethoden en houdt de vindplaatsen gesloten voor bodem opgravingen van de ongestoorde grot bodems en wacht op toekomstige generaties archeologen met meer kennis en betere onderzoek methode. De vraag rijst of Tjerk Vermaning, net als Begouën, ook terughoudend had moeten zijn met het melden van prehistorische vindplaatsen? Gegeven de vele fouten, uiteenlopende opvattingen en standpunten door de steentijd beroepsarcheologen om de Vermaning artefacten als vervalsing te beschouwen, roept de meldingsplicht vragen op. Na de rechtszaak weigerde Vermaning de locatie van de vindplaats Eemster bekend te maken aan de professionele archeologen. Tjerk Vermaning had daar een goede reden voor. De huidige onderzoeksmethoden en kennis in 2023 zijn nog steeds niet voldoende om met zekerheid te kunnen stellen dat de vondsten van vermaning vals zijn. Er bestaan uiteenlopende opvattingen en standpunten, en er worden verschillende hypothesen geopperd over de vuursteen werktuigen uit het midden paleolithicum in Noord-Nederland door de beroepsarcheologie. Dit is een normaal en gezond onderdeel van wetenschappelijk onderzoek en discussie. Het is echter niet gepast om op basis van deze discussies, hypothesen en de huidige onderzoeksmethoden, Tjerk Vermaning te beschuldigen van list en bedrog.

De affaire Tjerk Vermaning is te lezen op deze website en online gezet in 2023 vanwege de ethische en morele kwesties rondom het onderzoek naar de stenen van Tjerk Vermaning. Gebruik van bepaalde tekst en beeldmateriaal voor publicatiedoeleinden in overleg mogelijk.