Tjerk  Vermaning.

Amateurarcheoloog. 18 januari 1929 - 11 oktober 1987. 

De Affaire Tjerk Vermaning.

Het verhaal over een beroemde amateur archeoloog uit de Nederlandse geschiedenis.


In 1965 en 1967 werden er neanderthaler vuurstenen werktuigen gevonden in Hijken en Hoogersmilde. Die vuursteen werktuigen werden gevonden door Tjerk Vermaning en geclaimd door wetenschappers, en geclassificeerd als schatvondsten. Die vondsten uit het Midden-Paleolithicum, zijn van aanzienlijke historische waarde voor Nederland. Tjerk Vermaning probeerde aanvankelijk deze vondsten die hij had gevonden voor zichzelf te houden, maar was uiteindelijk verplicht om zijn vuurstenen artefacten af te staan. Echter, met zijn latere vondsten van Eemster wilde Vermaning dit niet herhalen en meldde daarom de vindplaats niet aan de autoriteiten. Na zijn Eemster-vondsten uit 1972, werd Vermaning in maart 1975 gearresteerd en aangeklaagd voor de verkoop van vervalste vuurstenen werktuigen uit Hijken en Hoogersmilde aan de provincie Drenthe. Het is onlogisch dat Vermaning op deze manier probeerde financieel voordeel te behalen door valse artefacten te verkopen, gezien het feit dat hij gedwongen was om de echte artefacten uit Hijken en Hoogersmilde af te staan. Een vervalser die weigert zijn vondsten af te staan en later geen melding maakt, lijkt geen financieel gewin of aanzien na te streven. Het gebrek aan bewijs voor vervalsing en de onderbouwing van de beschuldiging roepen vraagtekens op. Uiteenlopende opvattingen en standpunten en hypothesen is een normaal en gezond onderdeel van wetenschappelijk onderzoek en discussie. De huidige onderzoeksmethoden en kennis is ontoereikend, om te kunnen vaststellen dat de vondsten van Vermaning vervalsingen zijn. Deze website geeft uitleg over waarom dit het geval is. Dit werpt een ander licht op de affaire rond Tjerk Vermaning en pleit voor zijn onschuld. 
 

De beschuldigingen worden vermalen.De Waarheid achter de Vuursteen Artefacten.

Tjerk Vermaning heeft als amateurarcheoloog in Nederland veel erkenning gekregen vanwege zijn ontdekkingen, die zijn aangekocht door musea, en door publicaties in vaktijdschriften. Deze erkenning duurde echter tot een bepaald moment. 

Tot nu toe, gebaseerd  op complottheorieën, zou Tjerk Vermaning actief betrokken zijn bij het vervalsen van neanderthaler vuursteenwerktuigen en gesjoemel met vindplaatsen. Het gevolg was het einde van zijn carrière in de archeologie. Deze website gaat over authentieke vuursteen werktuigen uit het paleolithicum die volgens  prof. Tjalling Waterbolk zijn vervalst. Dat kwam door twijfels van  drs. Dick Stapert  die de artefacten niet betrouwbaar en geloofwaardig vond. De vuursteen artefacten zouden volgens prof. Waterbolk door  Ad Wouters zijn gemaakt in opdracht van Assian Bohmers om hem een hak te zetten en dat al dan niet in samenwerking met Tjerk Vermaning.

  


Dit heeft geleid tot controverse in de archeologische wereld en tot beschuldigingen van frauduleuze praktijken tegen de amateur-archeoloog. Echter, na uitgebreid onderzoek en analyse van de vuurstenen werktuigen door APAN amateurarcheologen, was gebleken dat de werktuigen authentiek zijn en niet zijn vervalst. Dit heeft de beschuldigingen van fraude enigszins ontzenuwd, maar de kwestie blijft nog altijd een punt van discussie en debat in de archeologische gemeenschap. In 2022 werd Tjerk Vermaning opnieuw beschuldigd van vervalsing, maar de bewijzen blijven speculatief. Wat leidt tot een hernieuwde discussie over de verdachtmaking met tegenstrijdigheden. Met het boek ¨Valsheid in Gesteente” dat in 2022 verscheen, proberen de auteurs en tevens de onderzoekers, de vuursteen artefacten van Tjerk Vermaning voorgoed als vervalsingen door te laten gaan. Na het verschijnen van die publicatie laten de APAN amateur- archeologen weten dat er opnieuw geen enkel bewijs is geleverd, aangezien er vele nuances en kanttekeningen te plaatsen zijn bij het onderzoek. De Inspirerende Kracht van de Vuistbijl.

Waarom was Tjerk Vermaning zo gedreven om bewijs te vinden dat neanderthalers in Noord-Nederland hadden gewoond? 

Ongeveer 100.000 jaar geleden verloor een neanderthaler zijn vuistbijl in de provincie Friesland. Amateurarcheoloog Hein van der Vliet vond die vuistbijl in 1939. Door het aanschouwen van  die beroemde vuistbijl van Wijnjeterp, in de oudheidkamer van Gorredijk, raakte Tjerk Vermaning 1956 steeds meer geïnteresseerd in de archeologie over de neanderthaler. Hij realiseerde zich dat er meer werktuigen uit het Midden-Paleolithicum te vinden waren en was vastbesloten om ze op te sporen. Die vuistbijl van Wijnjeterp heeft menige archeoloog geïnspireerd om zelf opzoek te gaan naar een dergelijk zeldzaam artefact.

Ook die eerste gevonden oude Vuistbijl in noord-Nederland, die van Wijnjeterp blijkt de gemoederen bezig te houden. Deze vuistbijlen uit het midden-paleolithicum in Noord-Nederland hebben niet alleen een bijzondere aantrekkingskracht, maar kunnen leiden tot juridische geschillen. Dit werd duidelijk toen Wouter van der Horst mogelijk, probeerde om na de affaire Vermaning publieke aandacht te krijgen met uitspraken over de vuistbijlen van Wijnjeterp. Echter, zijn moment van aandacht was van korte duur toen de kleinzoon van amateurarcheoloog Hein van der Vliet, het er niet bij liet zitten en een kort geding tegen Van der Horst aanspande. Hierdoor moest Van der Horst zijn beweringen intrekken, op last van de rechter. 

  Leest verder...

Deze website is opgericht in februari 2023 vanwege de ethische en morele kwesties rondom het onderzoek naar de stenen van Tjerk Vermaning. De beschuldiging van vervalsing heeft geleid tot talloze vragen omtrent de geloofwaardigheid van de aantijgingen en dit onderwerp wordt verder belicht op deze website.

 

Tjerk Vermaning wilde zijn vuurstenen werktuigen niet verkopen! Dr. Van der Waals beroepsarcheoloog:
"Meneer Vermaning, ik moet wel even ernstig met U spreken.., of U het nou goed vindt of niet, maar de vondsten zijn tot schatvondst verklaard".
Citaat uit het boek 'Tjerk Vermaning, van de auteur: Ton Hulst.

 

De Amateurarcheoloog die de Geschiedenis van Nederland Veranderde.

  Tjerk Vermaning ontdekte het merendeel van zijn vondsten op landbouw akkers van het Drents-Friese keileemplateau. Waaronder de vuistbijl genaamd 'Het oog van Ravenswoud', die op 13 oktober 1974 is gevonden nabij het dorp Ravenswoud in Friesland.

Wie was Tjerk Vermaning?

Tjerk Vermaning (Staphorst 1929) was het jongste kind uit een schippersfamilie. Het gezin trok met hun binnenvaartschip voornamelijk door de noordelijke provincies.  Ze meerden overal aan en Tjerk zwierf dan graag door de aangrenzende landerijen.  Zijn interesse ging al op jonge leeftijd uit naar fossielen die hij zelf vond. Maar daarnaast vond hij vaak op dezelfde landerijen ook gereedschappen van de prehistorische mens. Hier wilde hij meer over weten en daarom ging hij bibliotheken bezoeken en er boeken over lenen. Door zelfstudie werd hij autodidact op het gebied van de fossielenkunde en kenner van vuursteen gereedschappen van de vroege mens. Hij leerde de verschillende culturen onderscheiden en zijn wens was om de vroegste te ontdekken. Na zijn huwelijk met Grada kocht hij een eigen boot en werd zelfstandig binnenvaartschipper, met daarnaast specialist in het slijpen van allerlei maaimachines, zoals grasmaaiers. Dit werd later zijn belangrijkste inkomstenbron. Eenmaal ergens aangemeerd, ging hij op zijn brommer bij de boeren langs voor slijpopdrachten. Daarnaast bleef hij de akkers afstruinen. Vooral in Drenthe ontdekte hij met succes vele kampementen van de prehistorische bewoners. De meeste culturen herkende hij wel, maar voor de juiste determinatie van sommige bijzondere vondsten nam hij contact op met beroepsarcheologen van het Drents Museum. Door de jaren heen was Vermaning een specialist geworden op het gebied van de oude steentijd, het paleolithicum. Zoals gezegd, voor zijn levensonderhoud was hij niet alleen afhankelijk van het repareren van landbouwwerktuigen en het slijpen van messen en maaimachines. Daarnaast verkocht hij vaak door hem gevonden fossielen en artefacten aan musea.  Later leefde hij enige tijd van een subsidie van de provincie Drenthe, als vuursteen zoeker. Van zijn woonschip had hij een eigen museum gemaakt, hij noemde het De Palaeohistoria. Tjerk Vermaning ontdekte drie belangrijke vuursteen concentraties uit het middenpaleolithicum. Met deze vondsten toonde Vermaning aan dat de bewoningsgeschiedenis van Drenthe en daarmee ook Nederland vijftigduizend en zelfs honderdduizend jaar eerder begon. Vermaning leverde daarmee een belangrijke bijdrage aan de Geschiedenis van Nederland. Hij overleed 11 oktober 1987 op 58-jarige leeftijd in het Academisch Ziekenhuis van Groningen. Tjerk Vermaning is de bekendste amateurarcheoloog van Nederland geworden. Zijn vondsten werden aangekocht door musea en gepubliceerd in vaktijdschriften. Vermaning kreeg de Culturele Prijs van Drenthe en daarnaast nog een jaarlijkse toelage om te kunnen blijven zoeken. Op 18 maart 1975 kwam daar verandering in. Hij stond in het middelpunt van de meest geruchtmakende periode in de Nederlandse archeologie. Door de bewering van drs. Stapert, aangestuurd door prof. Waterbolk verbonden aan het Biologisch-Archeologisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen.  Alle stenen van Vermaning zouden uit vers bewerkte stenen bestaan, die later met elektrische slijpschijven zouden zijn bewerkt.▲   Met financiële steun van negenduizend gulden die hij van het Anjerfonds kreeg, maakte Tjerk Vermaning in 1967 van zijn schip een museumschip.

De huidige onderzoeksmethoden en kennis in 2023 zijn nog steeds niet voldoende om met zekerheid te kunnen stellen dat de vondsten van vermaning vals zijn. Er bestaan uiteenlopende opvattingen en standpunten, en er worden verschillende hypothesen geopperd over de vuursteen werktuigen uit het midden paleolithicum in Noord-Nederland door de amateur en beroepsarcheologie. Dit is een normaal en gezond onderdeel van wetenschappelijk onderzoek en discussie. Het is echter niet gepast om op basis van deze discussies en hypothesen mensen te beschuldigen van list en bedrog.